روی خط خبر

ویژگی های سیگنال دیجیتال

عبارت ویژگی های سیگنال دیجیتال از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت آپین جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

سیگنال چیست و سیگنال آنالوگ با سیگنال دیجیتال چه تفاوتی دارد؟

سیگنال چیست؟سیگنال جریانی الکتریکی یا میدانی الکترومغناطیسی است که داده ها را از نقطه ای به نقطه دیگر حمل می کند. سیگنال ها یا آنالوگ هستند و یا دیجیتال. یکی از تفاوت های مهم سیگنال آنالوگ و سیگنال دیجیتال شکل موج آن هاست. شکل موج سیگنال آنالوگ، پیوسته و اصطلاحا سینوسی است و نسبت به زمان تغییر می کند. اما سیگنال دیجیتال، شکل موج مربعی و ناپیوسته ای دارد و هر نقطه از آن در هر لحظه فقط یکی از دو مقدار عددی صفر یا یک را نشان می دهد.سیگنال آنالوگ با سیگنال دیجیتال چه تفاوتی دارد؟در فناوری آنالوگ، مو...

اخبار گوناگون